Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

VÝVOJ JEDINCE, EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ, POSTEMBRYONÁLNÍ VÝVOJ

začíná oplozením vajíčka a končí zánikem jedince
2 části : 1) embryonální období – vyvíjí se a roste
                    2)postembryonální období – jedinec dospívá a rozmnožuje se

 EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ
- oplozené vajíčko (zygota, synkaryon) – 2 sady chromozomů hned po oplození vstupuje do
I .BLASTOGENEZE (vývoj zárodečného listu)
a) rýhování – může nastat už několik minut po oplození (mitóza)  vznikají 2 dceřiné buňky – blastomery  navazuje několik navazujících mitóz ( odpadá interfáze)  počet buněk narůstá ale velikost útvaru zůstává stejná (buňky se zmenšují)  vzniká morula (může dojít k různému dělení na pólech  různá velikost buněk)  morula se vyvíjí vzniká blastula (uvnitř se začíná vytvářet dutina blastocel)

b) gastrulace- (vmáčknutí)  vzniká gastrula
vzniká  i) přesouváním (imigrace) buněk
              ii) vchlipování (invaginace)
         u různých živočichů různé způsoby
          vznikají 2-3 zárodečné listy
         pokud živočichové zůstávají na tomto stupni vývoje  diblastika (gastrulovci) – 2    
         zárodečné listy (uvnitř endoderm, povrch ektoderm)
         může se vytvořit mezoderm (3.zárodečný list)  triblastika
         mezoderm – vytváří se mezi ektodermem a endodermem, může mít povahu
         parenchymu, epitelární  mezenchym  (slouží jako výstelky), z mezodermu vznikají
         pohlavní orgány, ledviny, svalstvo
         zárodek se dál vyvíjí

c) nerulace – typické u obratlovců nebo strunatců, vytváří se chorda a mícha

II. ORGANOGENEZE
zahájena intenzivním růstem zárodku, který začíná dostávat rysy dospělce
dochází k diferenciaci buněk ( v souvislosti s vývojem zárodečných listů)
dochází k protahování a ohýbání těla do určitého tvaru
z jednotlivých zárodečných listů vznikají orgány

1) EKTODERM – z něj vzniká pokožka + její deriváty, dřeň nadledvin, vylučovací orgány bezobratlých, vzdušnice, vnější žábra (u pavoukovců), výstelka přední a zadní části trávicí trubice, nervová soustava
2) ENDODERM – výstelky střední části střeva, trávicí žlázy, plíce obratlovců, štítná žláza, chorda dorsalis
3) MEZODERM – nejdříve se rozliší celomové váčky, které se rozdělí na hřbetní části na tzv. somity a v břišní laterální destičky
somity – škára, kostra, kosterní svalstvo, ledviny, vývody pohlavních žláz
laterální destičky – pohlavní žlázy, části pohlavních vývodů
mezenchym – srdce, cévní soustava, osrdečník, střevní závěs ( v oblasti laterálních destiček)
POSTEMBRYONÁLNÍ VÝVOJ
začíná uvolněním zárodku z vaječných obalů, což probíhá 2 způsoby

A) NEPŘÍMÝ VÝVOJ  (vývoj s proměnou) – mezi embryem a dospělcem je stádium larvy
Vývoj hmyzu z vajíčka  larva  svlékání, po posledním svlékáním vzniká imago (dospělec) = larva podobná dospělci – menší, bez pohlavních orgánů
i) hmyz s proměnou nedokonalou – (rovnokřídlí, švábi) – larvy (najády) – nymfy
ii) hmyz s proměnou dokonalou – vloženo stadium pupy (kukly) – dochází k metamorfóze (proměně)  rozpuštění tkání  přestavba  dospělec  kukla proměna  dospělec s jinými znaky (motýli)
Typy larev : housenky, housnice, ponravy, strusky

B) PŘÍMÝ VÝVOJ – zárodek podobný dospělci
Zárodek je připraven na samostatný život, podobný dospělci, roste, dospívá, vyvíjí se pohlavní orgány
Vývoj v těle matky – aby zárodek byl co nejlépe připraven k samostatnému životu
Zygota se mění v trotoblast a amnioblast, z části buněk vznikají zárodečné obaly a z části plodová voda
Vytváří se amniová dutina –ohraničena blánami, bývá naplněna tekutinami (u obratlovců – plodová voda), 2 blány : amnion (vnitřní)
                                           Chorion (seroza) – vnější
      vytváří se až u amniot = plazi, ptáci, savci (plazi, ptáci –vajíčka vyvíjející se mimo tělo
      matky, savci-přímý porod + mateřské mléko)
      -obaly zabraňují vysychání zárodku
      savci – vyvíjí se uvnitř matky  porod  v prvních dnech vývoje mimo tělo matky –
      výživa pomocí mateřského mléka (typické složení pro jednotlivé druhy – bílo/masožravci)
      porod –blány prasknou  zárodek vypuzen z těla ven s placentou, která zajišťuje výživu
      zárodku před porodem (vzniká propojením sliznice s výběžky chorionu)